Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nice4us.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Nice4us: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Nice4us;

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Nice4us fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals ( maar niet beperkt tot) telefoon en internet;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Nice4us georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;  

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de periode waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7. Kalenderdag;

8. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en of/ diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Nice4us in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde productie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nice4us en consument en op elk aanbod van Nice4us;

2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Nice4us de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is dat de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal Nice4us voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven aan de consument de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden;

3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens betaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is;  

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel;

2. Nice4us bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Nice4us niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;

3. Nice4us treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Nice4us zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige web omgeving;

4. Aan de consument zal Nice4us bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;

A. Het bezoekadres van de vestiging van Nice4us waar de consument met klachten terecht kan;
B. De voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
C. De in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Nice4us deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;
D. De informatie over de garanties en service na aankoop;
E. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik ka maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Nice4us zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;

6. Nice4us kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Nice4us op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;   

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Nice4us zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt;

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Nice4us niet;

3. Bij een aanbod vermeldt Nice4us duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de:

- prijs inclusief belastingen;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet  gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan Nice4us zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
- de hoogt van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek op afstand worden op een andere grondslag dan het basistarief;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

 

Artikel 5 - De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra koste zoals belastingen (BTW) of verpakkingskosten.

De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders staat aangegeven.

De vermelde prijzen zijn in euro €.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzingen als gevolg in BTW-tarieven;

3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij Nice4us dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging;

 

Artikel 6 - Betaling

  1. Betaling aan Nice4us voor de levering van producten overeengekomen met de consument dient te geschieden:

- Middels IDeal betaling.
- Middels bancaire overschrijving via Pay Pal.
- Middels SEPA betaling (Single Euro Payments Area).
- Middels een door de consument verstrekte eenmalige machtiging.
- Middels een betaling via Visa World Cards.
- Middels een betaling via Mastercards.
- Middels een betaling na ontvangst van de levering via Achteraf betalen.

Elk van de bovenstaande betaalmethoden wordt de consument actief aangeboden via de bestelprocedure in de kassa omgeving van Nice4us.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij aankoop van producten gedurende veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden;

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te houden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Nice4us retourneren, volgens de door Nice4us aangegeven redelijke en duidelijke instructies;

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening;

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Nice4us dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retour ontvangen terugzending of herroeping, terug betalen;

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen van diensten zal Nice4us de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen;

2. Nice4us erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect niet ontzeggen vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is;

3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Nice4us zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retour zending voor de consument komen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de consument;

5. Het adres dat de consument aan Nice4us heeft medegedeeld geldt als plaats van levering;

 

Artikel 10 - Garantie

1. De door Nice4us geleverde producten, verstrekt Nice4us slechts garantie indien en voor deze door de leveranciers van Nice4us aan Nice4us wordt verstrekt;

2. Als er sprake is van garantie, dan geldt dat slechts in geval van eventuele fabricage fouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Nice4us geleverde zaak overeenkomstig  de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundig opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften;

3. Er wordt geen garantie verstrekt gedurende het tijdvak dat de consument in gebreke is met de verplichtingen jegens Nice4us;

4. De garantie vertrekt door Nice4us gaat onder geen beding verder dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van het product of het herstellen hiervan;

5. Als de door Nice4us geleverde is gerepareerd door een derde dan komt de door Nice4us verstrekte garantie te vervallen;

6. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Nice4us slechts binnen Nederland gehouden nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichting;    

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

1. De consument zal het product onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen;

2. Bij klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze betrekking hebben, direct, doch uiterlijk binnen 7 dagen na (af)levering per e-mail bij Nice4us  (klachten@nice4us.nl) worden gemeld. Als het termijn van 7 dagen is verstreken gaat Nice4us er onherroepelijk en onvoorwaardelijk van uit dat het product is aanvaard;

3. Als consument het geleverde voor andere doeleinden gaat gebruiken dan waar geleverde producten voor zijn bedoeld, heeft de consument geen recht tot klagen;

4. Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden e. d. Worden niet gehonoreerd.

5. Mochten klachten van consument gegrond blijken te zijn, is Nice4us gerechtigd een product te leveren  dan wel een redelijke prijsreductie toe te passen. Dit alles is alleen mogelijk met medewerking van Nice4us;

6. Nice4us zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend van datum van ontvangst behandelen en beantwoorden;

 

Artikel 12 -  Conformiteit

1. Nice4us staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;

 

Artikel 13 - Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Nice4us en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Algemene voorwaarden Nice4us.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Nice4us: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Nice4us;

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Nice4us fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals ( maar niet beperkt tot) telefoon en internet;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Nice4us georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de periode waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7. Kalenderdag;

8. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en of/ diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Nice4us in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde productie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nice4us en consument en op elk aanbod van Nice4us;

2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Nice4us de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is dat de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal Nice4us voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven aan de consument de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden;

3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens betaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is;

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel;

2. Nice4us bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Nice4us niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;

3. Nice4us treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Nice4us zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige web omgeving;

4. Aan de consument zal Nice4us bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;
A. Het bezoekadres van de vestiging van Nice4us waar de consument met klachten terecht kan;
B. De voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
C. De in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Nice4us deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;
D. De informatie over de garanties en service na aankoop;
E. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik ka maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Nice4us zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;

6. Nice4us kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Nice4us op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

Artikel 4 - Het aanbod

1. Nice4us zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt;

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Nice4us niet;

3. Bij een aanbod vermeldt Nice4us duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de:
- prijs inclusief belastingen;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan Nice4us zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
- de hoogt van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek op afstand worden op een andere grondslag dan het basistarief;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 5 - De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra koste zoals belastingen (BTW) of verpakkingskosten.
De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders staat aangegeven.
De vermelde prijzen zijn in euro €.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzingen als gevolg in BTW-tarieven;

3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij Nice4us dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging;

Artikel 6 - Betaling

1. Betaling aan Nice4us voor de levering van producten overeengekomen met de consument dient te geschieden:

- Middels IDeal betaling.
- Middels bancaire overschrijving via Pay Pal.
- Middels SEPA betaling (Single Euro Payments Area).
- Middels een door de consument verstrekte eenmalige machtiging.
- Middels een betaling via Visa World Cards.
- Middels een betaling via Mastercards.
- Middels een betaling na ontvangst van de levering via Achteraf betalen.

Elk van de bovenstaande betaalmethoden wordt de consument actief aangeboden via de bestelprocedure in de kassa omgeving van Nice4us.


Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij aankoop van producten gedurende veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden;

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te houden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Nice4us retourneren, volgens de door Nice4us aangegeven redelijke en duidelijke instructies;

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening;

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Nice4us dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retour ontvangen terugzending of herroeping, terug betalen;

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen van diensten zal Nice4us de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen;
2. Nice4us erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect niet ontzeggen vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is;

3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Nice4us zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retour zending voor de consument komen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de consument;

5. Het adres dat de consument aan Nice4us heeft medegedeeld geldt als plaats van levering;

Artikel 10 - Garantie

1. De door Nice4us geleverde producten, verstrekt Nice4us slechts garantie indien en voor deze door de leveranciers van Nice4us aan Nice4us wordt verstrekt;

2. Als er sprake is van garantie, dan geldt dat slechts in geval van eventuele fabricage fouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Nice4us geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundig opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften;

3. Er wordt geen garantie verstrekt gedurende het tijdvak dat de consument in gebreke is met de verplichtingen jegens Nice4us;

4. De garantie vertrekt door Nice4us gaat onder geen beding verder dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van het product of het herstellen hiervan;

5. Als de door Nice4us geleverde is gerepareerd door een derde dan komt de door Nice4us verstrekte garantie te vervallen;

6. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Nice4us slechts binnen Nederland gehouden nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichting;

Artikel 11 - Klachtenregeling

1. De consument zal het product onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen;

2. Bij klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze betrekking hebben, direct, doch uiterlijk binnen 7 dagen na (af)levering per e-mail bij Nice4us (klachten@nice4us.nl) worden gemeld. Als het termijn van 7 dagen is verstreken gaat Nice4us er onherroepelijk en onvoorwaardelijk van uit dat het product is aanvaard;

3. Als consument het geleverde voor andere doeleinden gaat gebruiken dan waar geleverde producten voor zijn bedoeld, heeft de consument geen recht tot klagen;

4. Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden e. d. Worden niet gehonoreerd.

5. Mochten klachten van consument gegrond blijken te zijn, is Nice4us gerechtigd een product te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toe te passen. Dit alles is alleen mogelijk met medewerking van Nice4us;

6. Nice4us zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend van datum van ontvangst behandelen en beantwoorden;

Artikel 12 - Conformiteit

1. Nice4us staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;


Artikel 13 - Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Nice4us en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2023 Nice4us | sitemap | rss